ЛАБОРАТОРИЯ "СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ"

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

СЪСТАВ И СТРУКТУРА


начало
Лабораторията "СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ" (ССПР) е съставена от две работни групи - НАУЧНА, ситуирана в ИОНХ-София, и ПРИЛОЖНА, ситуирана в ИОНХ-Бургас. Двете групи работят съгласувано и във взаимодействие по изпълнението на проектите на Лабораторията, финансиращи нейната дейност.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


начало
Лабораторията "СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ" (ССПР) на ИОНХ - БАН има за предмет на своята дейност провеждане на НАУЧНИ и ПРИЛОЖНИ изследвания, свързани с получаване и охарактеризиране на неорганични химични вещества, с разработване на технологии за тяхното производство. Извършва се тестване и пилотни изследвания на технологии за химически продукти и реактиви и за козметични и фармацевтични продукти, организиране на малки производства за проучване на пазара. Изучават се процесите на разтворимост и кристализация протичащи в редица прости и многокомпонентни солеви системи, в моделни водни системи, природни води и луги, индустриални води и др., които са теоретична основа за оптимизиране условията и за разработване на технологии за получаване на неорганични химични продукти. Термодинамично се моделират водно-солеви системи и се прогнозират процесите протичащи в тях при различни условия. Изследват се и характеризират кристализиращите твърди фази, техните трансформации при различни условия.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ


начало
Научните и приложни изследвания на Лабораторията са в приоритетните направления "Материалознание" и "Pесурси" на неживата природа.
МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
ССПР провежда научни изследвания върху синтезирането на калциеви фосфати с биологично значение, изхождайки от различни водно-солеви системи. Изследват се условията на синтез, фазовите трансформации, разтворимостта им в различни разтворители, влиянието на биоактивни добавки. Прилагат се химични, физични, морфологични и биологични методи за охарактеризиране на получаваните калциеви-фосфати. Работи се за получаване на биомиметични калциево-фосфатни апатити (в симулирани физиологични разтвори и в присъствието на макромолекули и полийони и сурфактанти) с повишена биологична активност и биологична съвместимост. Познаването на тези процеси представлява интерес за разкриване на елементарни процеси и закономерности, свързани с усвояване на био-материалите от минерализираните тъканните структури (кости и зъби).
Предвижда се: провеждането на нанометричен синтез на калциеви фосфати; получаване на калциево-фосфатни биоматериали за медицината с различни дефинирани физикохимични и морфологични характеристики за прилагането им като костни имплантати във възстановителната и реконсктруктивна костна хирургия; синтез на калциево-фосфатни цименти за оралната медицина, реминерализиращи системи за профилактика, регенерация и реминерализация на минерализирани зъбни структури.
РЕСУРСИ НА НЕЖИВАТА ПРИРОДА
Дейността на ССПР включва изследвания върху ресурси на неживата природа, касаещи предимно повърхностни водни системи (речни и морски басейни) и почви. Изследванията са в 2 направления - (I) екология; и (II) устойчиво използване. ТЕХНОЛОГИИ ГОТОВИ ЗА ТРАНСФЕР КЪМ ИНДУСТРИЯТА

МАТЕРИАЛНА БАЗА


начало
ССПР разполага с химическа лаборатория, добре оборудвана със стационарна и преносима техника, за провеждане на експериментални и научни изследвания. Работим с модерни компютърни програми за теоретично моделиране и прогнозиране поведението на изследваните системи и за симулиране на протичащите в тях процеси при различни условия.
В резултат на изпълнението на няколко европейски и национални проекти ССПР изгради своя иновационна база в гр. Бургас, разполагаща с пилотно оборудване на три отделения "Неорганични химични иновации", "Козметични и фармацевтични иновации" и "Аналитична лаборатория". Базата е необходимо апаратурно оборудване за първоначално тестване, оптимизиране, икономическа калкулация, довеждане до край на лабораторно разработени наши чисти технологии, както и за организиране на малки производства за тестване нуждите на пазара от разработките.

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ


начало

МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ


начало

ССПР инициира и участва в регионална и в европейска мрежи за работа по съвместни екологични проекти.

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ


начало
ССПР предлага експертни услуги в областта на неорганичната химия, химия на разтворите, водно-солеви системи и природни водни системи.
Осигуряваме експертни и консултантски услуги за разработване на SPA, Wellness и физиотерапевтични програми с приложението на нашите продукти Solilug и Sea Stars.
Успешно партнираме с индустриални фирми, SPA, Wellness, физиотерапевтични и спортни центрове, центрове за красота и др.

ПРОЕКТИ


начало
Проекти от последните 5 години, в които участва ССПР:

ПУБЛИКАЦИИ


начало
Публикации в научни списания от последните 5 години

Публикации в пълен текст в сборници на конгреси и симпозиуми от последните 5 години:


БИОГРАФИЧНИ ДАННИ


начало
доц. д-р Стефка Тепавичарова, (р. 1955)
Проекти:
Организационни:
Области на научни интереси:
Международни сътрудничества с колеги от:

гл. ас. д-р Диана Рабаджиева (р. 1963)
e-mail: didiarab@svr.igic.bas.bg
Проекти:
Области на научен интерес:


                   
ас. Тихомир Тодоров (роден 1978)
e-mail: tiho@mail.bg
Гостуващи учени

професор дхн Христо Баларев
e-mail: balarew@svr.igic.bas.bg

професор дмн Елена Дюлгерова
e-mail: edyulgerova@yahoo.com